Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enhancement /in'hɒ:nsmənt/  /in'hænsmənt/

  • Danh từ
    sự làm tăng, sự nâng cao (phẩm chất của ai, của cái gì)
    cái làm tăng, cái nâng cao

    * Các từ tương tự:
    enhancement fet, enhancement mode, enhancement region, enhancement type