Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) vùng giàu, vùng tăng cường