Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embellishment /im'beli∫mənt/  

  • Danh từ
    sự trang điểm; sự tô điểm
    ngôi nhà thờ thế kỉ 16 với những phần tô điểm thêm ở thế kỷ 18