Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò tâng bốc láo, trò quảng cáo láo, trò quảng cáo khuếch khoác; lời tâng bốc láo, lời quảng cáo láo, lời quảng cáo khuếch khoác (sách, hàng... trên báo)
    chỗ may bồng lên (ở áo...)