Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thanh lịch, tính tao nhã (người, cách ăn mặc, lối sống...); tính nhã (văn)