Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xem polite
    thái độ quá ân cần, thái độ lịch sự