Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

politeness /pə'laitnis/  

  • Danh từ
    sự lễ phép; sự lịch sự
    hành động lễ phép; hành động lịch sự