Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

courtliness /'kɔ:tlinis/  

  • Danh từ
    tác phong lịch sự chững chạc