Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exquisiteness /'ekskwizitnis/  

  • Danh từ
    sự tinh tế, sự tuyệt vời
    sự thấm thía