Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể nhận ra, có thể thấy rõ