Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

identifiable /ai'dentifaiəbl/  

 • Tính từ
  có thể làm thành đồng nhất, có thể coi như nhau
  có thể nhận ra, có thể nhận biết
  có thể đồng nhất được

  * Các từ tương tự:
  identifiableness