Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perceivable /pə'si:veibl/  

  • Tính từ
    có thể thấy; có thể nhận thấy