Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinguishable /di'stiηgwi∫əbl/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ) (+ from)
    có thể phân biệt
    those two objects are not easily distinguishable from each other
    hai vật ấy không dễ phân biệt được với nhau