Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detectable /di'tektəbl/  

  • Tính từ
    có thể dò ra, có thể tìm ra, có thể khám phá ra, có thể phát hiện ra
    có thể nhận thấy, có thể nhận ra