Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compliment /ˈkɑːmpləmənt/