Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thô lỗ; cục mịch
  boorish youths
  thanh niên thô lỗ
  boorish remarks
  những lời nhận xét thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  boorishly, boorishness