Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đần độn hậu đậu; thô lỗ
  oafish behaviour
  cách xử sự thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  oafishly, oafishness