Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vụng về thô lỗ
    loutish behaviour
    cách xử sự vụng về thô lỗ