Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vảy, sự rảy, sự rưới (nước...)
  sự nói xấu, sự phỉ báng, sự vu khống; sự bôi nhọ, lời nói xấu, lời vu khống
  vu khống ai; bôi nhọ ai

  * Các từ tương tự:
  aspersions