Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quy tội (cho ai); tội quy cho (ai)