Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quy cho
    quyền hạn

    * Các từ tương tự:
    attributional