Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ascription /ə'skrip∫n/  

  • Danh từ
    sự đổ cho, sự gán cho, sự quy cho