Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disparagement /di'spæridʒmənt/  

  • Danh từ
    sự gièm pha, sự chê bai