Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

detraction /di'træk∫n/  

  • Danh từ
    sự gièm pha, sự đánh giá thấp