Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    cứng (tóc…)
    gầy nhưng đanh người (người)