Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (điện học) không tiếp đất