Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (với tính từ, phó từ và danh từ) không
  không có khả năng
  điều không thật, điều giả dối
  (với động từ tạo thành động từ)
  mở khóa
  (với danh từ tạo thành động từ)
  đào lên, bới lên
  làm ngã ngựa

  * Các từ tương tự:
  un-American, un-americanism, un-british, un-english, un-sociably