Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

un-english /'ʌn'iɳgliʃ/  

  • Tính từ
    (un-English) không Anh, không có tính chất Anh