Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không mang tính cách Anh; không phù hợp với phong tục tập quán