Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

un-americanism /'ʌnə'merikənizm/  

  • Danh từ
    tính xa lạ với phong cách Mỹ