Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

un-American /,ʌnə'merikən/  

 • Tính từ
  chống Mỹ
  un-American activities
  các hoạt động chống Mỹ

  * Các từ tương tự:
  un-americanism