Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    toà án
    before the tribunal of public opinion
    (nghĩa bóng) trước toà án dư luận