Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supposedly /sə'pəʊzidli/  

  • Phó từ
    như thấy được; có khả năng là
    supposedly she is a rich woman
    như có thể thấy đấy, bà ta có khả năng là một phụ nữ giàu có