Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  (+ danh từ, động từ) trên, thượng tầng
  kiến trúc thượng tầng
  đặt lên trên, để lên trên
  (+ tính từ, phó từ) siêu
  siêu phàm
  (+ tính từ) cực kỳ
  cực kỳ thông minh
  (+ danh từ) hảo hạng
  dầu nhờn hảo hạng

  * Các từ tương tự:
  super-duper, super-ego, Super-environment, Super-neutrality, Super-normal profits, super-regeneration