Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Siêu trung lập
    Tiền được cho là có tính chất này nếu một thay đổi trong tốc độ tăng trưởng cung tiền không có tác động đến tốc độ tăng trưởng của SẢN LƯỢNG THỰC TẾ trong dài hạn