Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Siêu môi trường
    Chỉ các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của một hãng đại điện trong dài hạn