Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stick-in-the-mud /'stikinðəmʌd/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    người bảo thủ