Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như fogy)
    người cổ hủ

    * Các từ tương tự:
    fogeydom, fogeyish, fogeyism