Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bong (tróc) mảnh