Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gieo hạt

    * Các từ tương tự:
    sowing-machine, sowing-time