Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)
    hè đường, lề đường