Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

footpath /'fʊtpɑ:θ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác path)
    đường mòn, đường nhỏ