Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pavement /'peivmənt/  

 • Danh từ
  lề đường, hè đường, vỉa hè
  (Mỹ) mặt đường
  mặt lát

  * Các từ tương tự:
  pavement artist