Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  secede from something
  ly khai
  một trong các bang đã ly khai khỏi liên bang

  * Các từ tương tự:
  seceder