Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scandalize /'skændəlaiz/  

 • Ngoại động từ
  xúc phạm đến ý thức luân thường đạo lý của (ai)
  Ngoại động từ
  (hàng hải) thu (buồm) lại

  * Các từ tương tự:
  scandalize, scandalise