Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  trở lại, tái diễn
  một sai lầm tái diễn nhiều lần
  the symptoms tend to recur
  triệu chứng bệnh có khuynh hướng tái diễn
  recur to
  trở lại trong trí
  lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta thường trở lại trong trí tôi

  * Các từ tương tự:
  recurrence, recurrent, recurring, recurring decimal, recursion, recursive, Recursive model, Recursive residuals, recursively