Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

radiation /,reidi'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự bức xạ
  (vật lý) bức xạ
  bức xạ phát ra từ một máy X-quang

  * Các từ tương tự:
  radiation sickness, radiation-producing