Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prospectus /prəs'pektəs/  

  • Danh từ
    tờ quảng cáo (Cho một trường tư thục, một hãng kinh doanh buôn mới…)