Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  đích thân
  the plans were personally inspected by the minister
  các kế hoạch đã được bộ trưởng đích thân kiểm tra
  bản thân
  I don't know him personally, but I've read his books
  tôi không biết bản thân ông ta, những tôi đã đọc sách của ông
  riêng phần mình
  personally, I don't like him riêng phần tôi, tôi không thích nó
  take something personally
  giận về việc gì
  I'm afraid he took your remarks personally
  tôi sợ ông ta giận về những nhận xét của anh