Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phạt
  a penalty for late delivery
  sự phạt do giao hàng chậm
  hình phạt; tiền phạt
  hình phạt tối đa đối với tội ấy là 10 năm tù
  the death penalty
  án tử hình
  thiệt thòi (bất lợi) do một hành động (một hoàn cảnh) gây ra
  (thể thao) sự phạt đền (bóng đá)
  on (under) penalty of
  như on (under) pain of
  xem pain

  * Các từ tương tự:
  penalty area, penalty clause, penalty kick